Photo by Miika Laaksonen on Unsplash

Photo by Ferenc Almasi on Unsplash

Unit Test Nedir ?

Unit Testin Amaçları Nelerdir ?

  • Projeye sonradan dahil olacak geliştiriciler tarafından projenin kolay anlaşılabilmesi amacıyla okunabilirliğini arttırmak için,
  • Herhangi bir kod değişikliği yapılacağı zaman hataları önlemek amacıyla unit testler yazılır.

Unit Test Kodlarının İsimlendirilmesi

  • Test Class İsimlendirmesi: Unit test yapılacak classın isminin sonuna Test eklenir.

Micro ORM Nedir?

Service’ler 3 farklı tipte olabilir

zeze zeze

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store