Sign in

Service, podlar ve nodelar arasındaki iletişimi sağlar. Kubernetes içerisindeki trafiği yönetmek için servislere ihtiyaç vardır.

Bir yaml dosyası hazılayarak service oluşturulabilir.

Servisin hangi podlar arasındaki iletişimi sağlayacağı label-selector sayesinde belirtilir. pod.yaml’ında label, service.yaml’ında selector tanımlaması yaparak belirtilir.

1-ClusterIp

2-Load Balancer

3-NodePort

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store